Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Sözleşme, Lisans-Vize-Kurs Alıcısı (Tüketici)'nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'NA ait  www.tifotomasyon.com internet sitesinde ("İNTERNET SİTESİ") kulüp kredisine aşağıda belirtilen hizmetler için LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'na satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI, bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra kulüp kredisi bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.


Madde 1 - TARAFLAR

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU    

Unvanı        

Adres         

Telefon    

Fax         

E-Posta     

Banka Hesabı     

Şube Kodu     

HesapNo    

IBAN         


LİSANS-VİZE-KURS ALICISI (TÜKETİCİ)     

Adı,Soyadı/ Ünvanı    :    

Adres            :        

Telefon        : 

E-Posta         :


Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU Lisans-Vize-Kurs, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT


ÜRÜN            


Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı    :

Çekilen tutar         :


Teslimat Bilgileri     :

Adı,Soyadı/ Unvanı     :

Adres            : 

Telefon         

E-Posta         :


Fatura Bilgileri     :

Adı,Soyadı/Unvanı    

Adres             

Telefon        

E-Posta        :    


Madde 3- CAYMA HAKKI

LİSANS-VİZE-KURS ALICISI, Lisans-Vize-Kurs ödemesini yaptıktan sonra 14(ondört) gün içinde söz konusu bedel lisans, kurs, vizede için harcanmaması halinde dilekçe ile başvurarak geri talep etme hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : 

Cayma hakkı bulunan hallerde LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 günlük süre içinde TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Lisans-Vize-Kurs bedelinin azami yasal süresi içerisinde, giderleri LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'na ait olmak üzere TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'nun kartına gönderilmesi zorunludur. 

Yukarıdaki belirtilen gereklerin LİSANS-VİZE-KURS ALICISI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'na ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Lisans-Vize-Kurs bedeli ve varsa Lisans-Vize-Kurs bedelinin LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'na teslim masrafları LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'na, Lisans-Vize-Kurs satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'nın Lisans-Vize-Kurs bedeline ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'nun LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'ndan olan, ödül puanlarına, bedelsiz/indirimli/iskontolu satışlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.


MADDE 4- GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda kısaca (İNTERNET SİTESİ'nin ilgili kısımlarında kapsamlı-detaylı olarak cari esasları) belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. 

4.1.LİSANS-VİZE-KURS ALICISI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler LİSANS-VİZE-KURS ALICISI cihazından girildiğinden LİSANS-VİZE-KURS ALICISI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'na aittir. 

4.2. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'nın sair suretle verdiği kişisel veri ve elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve Lisans-Vize-Kurs ödemesi sırasında edinilen bilgileri TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU, mevcut ve ilerideki iştirakleri, iş ortakları, tedarikçiler, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. 

4.3. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'na belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. 

4.4. INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'nun anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'na aittir.

4.5. TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

4.6. INTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU sorumlu değildir.


Madde 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, LİSANS-VİZE-KURS ALICISI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. 

6.11. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU nezdindeki sistemlerde bir yıl süre ile muhafaza edilir.

6.12. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.


Madde 7- LİSANS-VİZE-KURS ALICISI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU'nun yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. LİSANS-VİZE-KURS ALICISI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Lisans-Vize-Kurs temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU ve satışa konu Lisans-Vize-Kurs ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları hakkında bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-izin vererek Lisans-Vize-Kurs bedeli ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 


MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ………… tarihinde, Lisans-Vize-Kurs Alıcısı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU                             

           LİSANS-VİZE-KURS ALICISI